سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۰۱:۴۴
 

شمال غرب کشور

گزارش مراکز طرف قرارداد

نام بهداشت و درماننام استاننام شهرستاننام مرکز طرف قراردادآدرس پستیشماره تلفننام رابطشماره تماس رابطنوع مرکزنوع خدمات
دولتی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلرادیولوژی دکتر اناریاردبیل خیابان امام2239224علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلدرمانگاه قائم اردبیلاردبیل میدان بسیج جنب هتل دریا7725801علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلسنگ شکنی سپهر سلامت اردبیلاردبیل خیابان حافظ مرکز سنگ شکنی سپهر سلامت اردبیل7724472علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلمرکز جراحان نور اردبیلاردبیلعلیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلمرکز جراحی محدود اراداردبیلعلیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلبیمارستان خصوصی قائم اردبیلاردبیل میدان بسیج جنب هتل دریا7725801علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیبستری
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلآزمایشگاه فارابیاردبیل میدان سرچشمه کوی شمس2247389علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلازمایشگاه پارس اردبیلاردبیلعلیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلداروخانه احسان اردبیلاردبیل خیابان شهید صفی نرسیده به عالی قاپو33232830علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلداروخانه دکتر گچه چیاردبیل خیابان حافظ جنب مرکز جراحی حافظ33731393علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلداروخانه دکتر نوعیاردبیل میدان سرچشمه کوی معصومین33248733علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلرادیولوژی پرتواردبیل خیابان ورزش ساختمان ارمعلیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلرادیولوژی سینا اردبیلاردبیل میدان سرچشمه2234595علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلادیومتری پینااردبیل خیابان امام میدان سرچشمه کوی معصومین2245754علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلفیزیوتراپی دکتر افضلی فرداردبیل خیابان سی متری جنب داروخانه شیخ صفی3354968علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلبیمارستان تامین اجتماعی سبلاناردبیل میدان وحدت3339791علیرضا دلداده مقدم9143531109دولتیبستری و سرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلبیمارستان حافظاردبیل خیابان حافظ7711555علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیبستری
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلبیمارستان خصوصی آرتااردبیل خیابان 30 متری3335244علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیبستری
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلبیمارستان امام خمینیاردبیل خیابان عطائی2251402علیرضا دلداده مقدم9143531109دولتیبستری
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلبیمارستان بو علی وعلی اصغراردبیل خیابان ساحلی2246938علیرضا دلداده مقدم9143531109دولتیبستری
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلبیمارستان علویاردبیل خیابان ساحلی2245007علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیبستری
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلبیمارستان دکتر فاطمیاردبیل خیابان دخانیات2232520علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیبستری
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلدکتر علیرضا پوستی (متخصص کو دکان )اردبیل میدان سر چشمه کوی معصومین2442110علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
شمالغرب کشوراردبیلاردبیلدکتر فریبا کهنموئی اقدم (زنان زایمان )اردبیل میدان سرچشمه کوی معصومین223411علیرضا دلداده مقدم9143531109خصوصیسرپایی
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰
۲۴۲ مورد، صفحه ۱ از ۱۰

تماس با ما از طریق سامانه پیامکی:

ارسال نقطه نظرات به شماره پیامکی 50005839